11.4 C
Neum
Ponedjeljak, 4 ožujka, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiNeumNakon načelnika Neuma, stiže još primjedbi na Općinski sud u Čapljini

Nakon načelnika Neuma, stiže još primjedbi na Općinski sud u Čapljini

Nakon što je u više navrata Općina Neum negodovala zbog postupaka Općinskog suda Čapljina, osobito ZK odjela, odlučilo se i poduzeće Interkomerc.

Njihovo pismo upućeno portalu HercegovinaInfo prenosimo u cijelosti i bez uredničkih intervencija:

-Oglas-

“Nakon par članaka gdje Općina Neum dovodi u pitanje odlluke Općinskog suda u Čapljini, odlučili smo se uraditi isto, poučeni svojim primjerom, jer je ovo jedini način na koji ćemo možda moći utjecati na rad instutucija koje trebaju raditi svoj posao u skladu sa Zakonom. Društvo „INTERKOMERC“ d.o.o. Mostar (tužitelj) i N&D Čapljina (tuženi), imaju spor od 16.04.2009. godine, kada je „INTERKOMERC“ d.o.o. Mostar, podnio tužbu protiv N& D ČAPLJINA, zbog neplaćanja duga, u iznosu od 196.602,66 KM, a koji je nastao tako što je „INTERKOMERC“ d.o.o. Mostar isporučio svoju robu N&D Čapljina, a ovaj istu robu nikad nije platio

“Općinski sud u Čapljini donio je Presudu zbog propuštanja, koja je postala pravomoćna 07.10.2010. godine. Kako se po presudi nije postupilo „INTERKOMERC“ d.o.o. Mostar (tražitelj ovrhe) je podnio Općinskom sudu u Čapljini prijedlog za ovrhu 16.5.2011. godine, a Sud je donio Rješenje o ovrsi tek 9.10.2012. godine, a kako je u postupku ovrhe sud dužan postupati hitno, ovdje vidimo da to nije slučaj i da ovaj sud nije postupio u skladu sa zakonskim rokovima za postupanje u ovršnom postupku”.

“Tražitelj ovrhe, slao je podeske i urgencije koje Sud sve vrijeme nije uzimao u obzir, te je svojim radnjama dozvolio otuđenje predmetnih nekretnina. Rješenje o ovrsi nije na vrijeme dostavljeno ZK uredu radi zabilježbe, a što je omogućilo nedozvoljeno raspolaganje predmetnim nekretninama od strane ovršenika. U daljnjem tijeku postupka Općinski sud u Čapljini na različite načine pokušava i uspijeva odugovlačiti postupak, a tražitelj ovrhe uredno dostavlja sve traženo Sudu, putem svoga punomoćnika”.
„Tek 7.10.2014. godine, Sud donosi Zaključak u kojem se određuje zabilježba Rješenja o ovrsi na nekretninama koje su predmet ovrhe, u korist tražitelja ovrhe („INTERKOMERC“ d.o.o. Mostar). Upis zabilježbe ovrhe proveden je u zemljišne knjige 8.10.2014. godine. Treće osobe putem svojim punomoćnika ulažu prigovore, u kojima ističu da su oni kao treće osobe stvarni vlasnici predmetnih nekretnina. To pravo traže na osnovu Ovjerenih kupoprodajnih ugovora, te da su stekli vlasništvo kupoprodajom i dospjelošću. Iako zaključen punovažan ugovor o prodaji ili drugi odgovarajući Ugovor, koji ima za cilj prijenos prava vlasništva, predstavlja samo pravni osnov podoban da dovede do stjecanja prava upisom u glavnu zemljišnu knjigu. Da bi došlo do prijenosa prava sa otuđitelja na stjecatelja potreban je određeni zakonit način stjecanja, a kod nepokretnih stvari to je uknjižba. ZZK FBIH svako lice obvezuje da izvrši zemljišnoknjižni upis prava na nekretninama i promjene prava na nekretninama..“

„Prema podacima iz Z.K. izvadaka treće osobe u ovom slučaju su uknjižene kao vlasnici nakon 3. mjeseca 2015. godine, što znači da su uknjiženi kao vlasnici u vremenskom periodu nakon određenih sudskih odluka i nakon što je na nekretninama izvršena zabilježba ovrhe u korist „INTERKOMERC“ d.o.o. Mostar. Iz uvida u Z.K. izvatke od 29.01.2014. vidljivo je da je u vlasničkom B listu udio 1/1 N&D Co d.o.o. Čapljina (ovršenik) i da u tom trenutku u teretnom listu C nema tereta na spornim nekretninama. Temeljem Zaključka o ovrsi Općinskog suda u Čapljini, od 07.10.2014. u teretni list C spornih nekretnina zabilježava se ovrha na 1/1 nekretnini u A listu N&D Co d.o.o. Čapljina u korist tražitelja ovrhe INTERKOMERC D.O.O. MOSTAR, dana 08.10.2014. godine, dakle prije nego što su se navedeni ovršenici upisali u vlasnički list B, kao nositelji udjela 1/1, što je također vidljivo iz Z.K. izvadaka. 21.11.2015. godine, zbog nepostupanja suda i nerješavanja predmeta, tražitelj ovrhe šalje urgencije VSTV-u u Sarajevu, ali i predsjednici Općinskog suda u Čapljini koja se na urgenciju nije niti oglasila niti je bilo što poduzela. Od VSTV-a dobivamo odgovor 19.4.2016. godine, gdje se navodi da su navodi iz pritužbe tražitelja ovrhe djelimično osnovani, i to u vezi dužine trajanja postupka”.

“Tražitelj ovrhe šalje apelaciju Ustavnom sudu BiH. Ustavni sud je odlučio po apelaciji tako što je naložio Općinskom sudu u Čapljini da u roku od 3 mjeseca okonča postupak. Nakon točno 3 mjeseca od Suda dobivamo Zaključak u kojem traže da pravilno označimo ovršenika, što smo uradili isti dan. Nakon toga od Suda 12.9.2017. godine, dobivamo Rješenje da se određuje obustava ovršnog postupka, jer tražitelj ovrhe nije obavijestio Sud da je došlo do promjene vlasnika spornih nekretnina, iako je iz ZK izvadaka vidljivo da je došlo samo do promjene u nazivu ovršenika”.

“Na navedeno Rješenje poslana je žalba Kantonalnom sudu u Mostaru od strane tražitelja ovrhe, Kantonalni sud je dana 3.4.2018. godine, odlučio po žalbi, žalbu je uvažio i predmet vratio prvostupanjskom sudu na daljnje odlučivanje. Općinski sud u Čapljini tek 11.09.2019. godine, donosi Zaključak da se uredi Prijedlog za ovrhu da se uz postojećeg ovršenika N&D Co d.o.o. Čapljina označe i novi vlasnici prema kojima će se nastaviti ovršni postupak, što je bila prva radnja ovoga suda u ovom predmetu nakon odluke Kantonalnog suda u Mostaru. Iz svega navedenog jasno je vidljivo da je Sud u Čapljini i dalje odugovlačio postupak što je više moguće, zbog čega je tražitelj ovrhe slao Apelaciju Ustavnom sudu BiH i pritužbu VSTV-u. Općinski sud u Čapljini traži u više navrata od tražitelja ovrhe uređivanje Prijedloga za ovrhu i u daljnjem tijeku postupka, a tražitelj ovrhe je sve uredno dostavio i u roku, između ostalog tražili su da se uz postojećeg ovršenika N&D Co d.o.o. Čapljina označe i novi vlasnici prema kojima se trebao nastaviti ovršni postupak”.

„Sud u Čapljini donosi Rješenje da se obustavlja postupak ovrhe prema novim vlasnicima (a poznato je da teret slijedi nekretninu, a ne njezinog vlasnika, pa je i tu činjenicu sud zanemario) i da se postupak nastavlja protiv ovršenika N&D Co d.o.o. Čapljina, na kojem se vodi nekretnina, po kojoj je u zk. izvatku „INTERKOMERC“ d.o.o. Mostar treći u redu za naplatu, iznos koji bi se izmirio prodajom te nekretnine prema tražitelju ovrhe je 0,00 KM. U pojašnjenjenju za takvu odluku u odnosu na ovršenike čije je vlasništvo naknadno upisano sud potencira „savjesnost“ a zanemaruju činjenicu da je tražitelj ovrhe prilikom podnošenja prijedloga i ispitujući imovinu ovršenika izvršio uvid u ZK Općinskog suda Čapljina i dobio zk. Izvatke bez ikakvih tereta, predbilježbi i zabilježbi prava”.

“Dosljedna primjena načela upisa uvjetovana je primjenom načela povjerenja u točnost i potpunost Zemljišne knjige. Nastupanjem pravnih učinaka ovog načela dolazi do prestanka vanknjižno stečenih prava, što znači da Zakon daje prednost trećim savjesnim stjecateljima, koji su se pouzdali u točnost i potpunost zemljišnoknjižnog upisa. Stjecatelj je savjestan ako u trenutku podnošenja zahtjeva za upis nije znao niti je mogao znati da zemljišnoknjižni prenositelj nije stvarni vlasnik nekretnine, odnosno da postoji vanknjižno stečena ograničena stvarna prava u korist druge osobe na istoj nekretnini”.

“ZSP FBIH propisao je da savjesni stjecatelj mora istražiti samo knjižno, a ne i vanknjižno stanje nekretnine. Da bi pojasnili pojam „vanknjižno“ odnosi se na to da Ustavni sud misli da tražitelj ovrhe nema pravo na nekretnine koje su navodno ranije kupljenje (gdje postoji i manipuliranje kupoprodajnim ugovorima), a nisu bile uknjižene, pa je u tom smislu Sud promjenio praksu”.
“Pa se dovodi u pitanje spočitavanje načela savjesnosti, a i povjerenja u zemljišne knjige tražitelju ovrhe i postavlja se pitanje samo po sebi po kojem su načelu postupile treće osobe kada su svoje vlasništvo upisali, nakon što su iz zk. izvadaka jasno mogli vidjeti da na istim nekretninama postoji zabilježba. Ustavni sud 4.6.2020. godine, riješio je po apelaciji tražitelja ovrhe-Utvrdili su povredu članka II/3 ustava BIH, članka 6. EUROPSKE KONVENCIJE za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda zbog duljine trajanja ovog ovršnog postupka koji se vodi pred Općinskih sudom u Čapljini”.

“VLADI HNŽ-a naloženo da isplati određeni iznos na ime naknade nematerijalne štete zbog duljine trajanja predmetnog ovršnog postupka. Predsjedniku Općinskog suda u Čapljini i Vladi HNŽ-a naloženo je da najkasnije u roku od tri mjeseca obavijeste USTAVNI SUD BIH o poduzetim mjerama s ciljem izvršavanja odluke po Apelaciji”.

“Općinski sud je i nakon tako odlučene Apelacije, nastavio provoditi radnje koje samo odugovlače postupak. Tražitelj ovrhe je nakon toga poslao reviziju i apelaciju, o Reviziji je odlučio sud u Čapljini, na što se tražitelj ovrhe žalio, pa je županijski sud donio Odluku po žalbi u kojoj se žalba uvažava u smislu da revizija nije dozvoljena, ali da je o njoj trebao odlučiti Revizijski sud, a ne Općinski sud u Čapljini. Da u ovom postupku ovrhe postoje nepravilnosti potvrđuje i odluka VSTV-a od dana 23.03.2021. godine, kojom su na osnovu navoda iz pritužbe tražitelja ovrhe, pokrenuli disciplinski postupak protiv sudije Općinskog suda u Čapljini, Gordane Buntić, zbog disciplinskog prekršaja: „nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti“.

“Sve nezakonite radnje Općinskog suda u Čapljini u ovom postupku, na poslovanje „INTERKOMERC“-a d.o.o. Mostar, ostavile su velike posljedice. Zbog ovoga neizmirenog duga, ostao je bez velike količine robe, koja nije naplaćena, samim tim su se stvorili gubitci koji su firmi onemogućili redovno izmirenje obveza prema državi, dobavljačima, radnicima, ukratko rečeno usporio redovnu proizvodnju što je poražavajuće za proizvodnu-izvozno orijentiranu kompaniju”, navode iz Interkomerca”.

Inače portal HercegovinaInfo bavio se problemom parkinga u Neumu. Tamo je ZK ured Čapljina gradsku ulicu uknjižio na privatnu osobu, vlasnika vile Solaris.

POVEZANI ČLANCI
- OGLAS -

najpopularnije